Snow-capped mountain


Alias: mountain_snow
Category: Travel & Places
Hex: 1f3d4
Snow-capped mountain Snow-capped mountain
๐Ÿ”๏ธ

0 hidden meanings for ๐Ÿ”๏ธ

No hidden meanings have been added for this emoji. Submit one below!

What does ๐Ÿ”๏ธ mean to you?

Submit an "urban" or alternative meaning for "snow-capped mountain"! For example:

  • What does ๐Ÿ”๏ธ mean if sent by a girl or boy?
  • What does ๐Ÿ”๏ธ mean on Snapchat?
  • Is ๐Ÿ”๏ธ a rude emoji or is it used for flirting?

By submitting, you agree that your definition can be stored on this website and shown to others.